Mit slægtsforskingsprojekt.

Notater


Match 1,551 til 1,600 fra 1,698

      «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1551 til Grevskabet Wedellsborg, Erholm og Søndergårde, kammerherre, gehejmeråd, oberstløjtnant. 1757 amtmand over Segeberg amt (Holsten). Overdrog s. å. (20. sept.) grevskabet til sin ældste søn (nr. 28.c), men beholdt Søndergårde og 868 td. htk. som skulle sælges på auktion 1758 for at dække resterende gæld i grevskabet. På sønnens anmodning blev auktionen ved kgl. indgriben forhindret midlertidigt med henvisning til, at grevskabet ved denne reduktion blev ukomplet.

Wedell (-Wedellsborg), Christian Greve, 1701-59, Lensbesidder, Søn af Hannibal Greve Wedell-Wedellsborg fødtes 22. Juli 1701, blev 1719 Kapitajn i Dronningens Livregiment, men forflyttedes 1720 til Livgarden til Fods. 1727 udnævntes han til Oberstlieutenant i Grev Christian Friis' hvervede Rytterregiment, men tog 1732 sin Afsked fra Militærtjenesten. 1721 var han bleven Kammerherre og havde 1727 faaet det hvide Baand. Efter opnaaet myndighedsalder tiltraadte Wedell-Wedellsborg Besiddelsen af Grevskabet Wedellsborg, der af hans Formyndere var bleven forøget med meget Hartkorn. Han skildres som en slet Økonom, der atter afhændede en stor Del Jordegods; 1750 bortsolgte han Søndergaarde. Wedell-Wedellsborg der 1750 blev Gehejmeraad, døde 29. Jan. 1759.
Han var tre Gange gift:
1. (o. 1725) med Catharine Elisabeth Arnoldt (f. 1709 d. 1736), Datter af Feltmarskal Hans Jacob Arnoldt (I, 341),
2. (1741) med Mathea Catharine de Werenskiold (f. 1706 d. 1743), Datter af Konferensraad Arndt Niels Wernersen de Werenskiold og Elisabeth de Tonsberg,
3. med Grevinde Conradine Christiane Danneskiold-Samsøe (f. 1725 d. 7. Jan. 1785), Datter af Gehejmeraad Grev Christian Danneskiold-Samsøe. (IV,185) og Catharine Christiane v. Holstein. 
Wedell-Wedellsborg, Lensgreve Christian Gustav (I32697)
 
1552 til Grevskabet Wedellsborg, gehejmeråd, ritmester, amtmand over Vordingborg og Tryggevælde, skød sig efter i flere måneder at have varslet det i breve til Prinsesse Sofie Magdalene, Prinsen af Hessen samt flere hoffolk. Årsagen var økonomiske vanskeligheder, som han tidligere forgæves havde søgt løst ved optagelse af lån i grevskabet. Wedell-Wedellsborg, Lensgreve Hannibal (I10422)
 
1553 til Grünhorst, Sehested Sogn (1799-1823), Grumby, Tolk Sogn (1805-22), Mehlbeck, Schenefeld Sogn (1806-24), Aakær og Dybvad, Hads herred (1811-16), - 1776 immatrikuleret ved universitetet i Kiel, 1780 premierløjtnant i 1. sjællandske regiment, 1783 kammerjunker, 1785 kar. premierløjtnant og ansat ved regimentet, 1788 ritmester ved husarregimentet, 1790 eskadronchef, 1793 afsked som major, 1815 kammerherre, overlandkommissær i Slesvig og Holsten. Bernstorff-Gyldensteen, Andreas Erich Heinrich Ernst (I67148)
 
1554 til Havnø (1675), som han tilflyttede 1688, Hvidbjerggaard i Morsø S.H., Hvidbjerg S. (1691), Aagaard i V. Han H., Kettrup S. (1693), Agersborg i Ø. Han H., Agersborg S. og Kølskegaard, Dronninglund H., Hallund S., \emdash 1664 Stud. fra Herlufsholm, Alumnus paa Walkendorfs Kollegium, 1666 Baccalaureus, 1671 imra. i Leyden, 1674 i Padua, <strong>nobiliteret 1679</strong>, 1686 Kancelliraad.
Død 23 Juni 1701 "meget hasteligen" paa Havnø.
Den anden adelige Linje af 1679 til Havnø 
Benzon, Peder (I11149)
 
1555 til Holmgaard (medejer) Juel, Anne Maltesdatter (I30080)
 
1556 til Holmgaard (medejer) (-1525- -1543-) - stillede 1525 to glavind, svarede 1543 10,5 daler og 151 mark i skat af sit gods, skiftede 1548 med sin søster og svoger efter forældrene. Juel, Kirsten Maltesdatter Til Holmgaard (I32582)
 
1557 til Holmgaard (Skodborg H.), Vellingshøj (Vennebjerg H.), Boller (Børglum H.), Højris (Mors Sdr. H.), Nøragergaard (Skodborg H.) (1580) og Tanderup (Hammerum H.) (1582) -, f. 1529 død 1592 før 7 Marts, begr. 20 April i Møborg K. - Var 1548 Hofsinde og deltog da med 5 Heste i det bekendte Brudetog til Sachsen, overtog 1550 Faderens Pantelen Gudum Kloster, som han fik Brev paa 4 Juni, 1552 (12 Maj) nyt Pantebrev paa 3000 Dl., 1553 (19 Maj) fik han Tilladelse til at indløse pantsat Klostergods, 1554 (Dec.) tilsagt til Brylluppet i Wismar mellem Hertug Hans Albrecht af Mecklenburg og Kongens Søsterdatter Anna Sophie af Preussen, 1559 (9 Jan.) tilsagt til at møde med 4 Heste ved Christian III.s Begravelse og (20 Marts) tilsagt til Frederik II.s Kroning, laante s. A. (9 Maj) Kongen 500 Dl., 1561 (17 April) tilsagt til at ledsage Kongen til Holsten og (31 Juli) til at følge Kongens Moder til Celle, indkaldtes 1563 (13 Marts) til at deltage i Krigen, Skibschef under Jacob Brockenhuus, fanget 30 Maj 1563 i Slaget ved Rønne, sad som Fange paa Tavastehus indtil 1565, 1570 (8 Marts) fik Iver Munk Brev paa at indløse Gudum Kloster, 1574 (19 Dec.) tilsagt til Prinsesse Annas Daab i Skanderborg, 1575 (16 Juni) Landsdommer i Nørrejylland og (17 Juni) forlenet med Ørslev Kloster mod en Afgift paa 100 Dl.; da Ørslev Kloster 1584 blev mageskiftet til Hans Lindenov, fik Malte Jensen paany Gudum Kloster, laante 1577 (3 Febr.) Kongen 1000 gl. Dlr., s. A. (16 April) indbudt til Prins Christians Daab i København, 1578 (3 Nov.) laante han paany Kongen 1000 Dlr., 1579 (5 Jan.) indbudt til Niels Parsbergs Bryllup 1 Marts paa Koldinghus, fik 1581 (6 April) Forleningsbrev paa 8 Gaarde i Hejlskov, som han maa lægge under Ørslev Klosters Len, 1582 (29 Nov.) indbudt til Henrik Belows Bryllup paa Koldinghus, havde 1583 og tidligere en Gaard i Luggude H. af Herrisvads Klosters Gods i Pant for 600 Lod Sølv, fik 1585 (17 Febr.) Gudum Klosters Len frit som Landsdommer og, om han afgik paa Grund af Alder, da paa Livstid, 1588 (21 Juni) afgaaet som Landsdommer, fik 1591 af Peder Skriver i Hyldgaard (Nissum Sg.) Kvittering for Penge, som hans Fader Jens Thomesen havde givet Peder Skrivers Svigermoder Karen Nielsdatter. Stiftede 1588 Legater til Fordel for Viborg Katedralskoles Disciple og for Byens Fattige. Sehested, Malte Jensen (I26220)
 
1558 til Holmgaard (Skodborg herred), nævnes 1511 med sine søskende og 1517 med brødrene Anders og Lars. Skeel, Søren Til Holmgaard (I32561)
 
1559 til Holmgaard, Skodborg H., Møborg S., skrives 1476 til Holmgaard, da han lod optage et Vidisse, fæstede 1478 af Tvis Kloster et Hussted i Møborg Sogn og var da ugift, købte af Predbjørn Podebusk en Gaard i Sognet. Juel, Malte Jensen (I32819)
 
1560 til Holmgård (1865-1875) (Skals s., Rinds h.), - gået i skole i Flensborg, derefter priv. undervisning, 1844 (26. april) immatr. (jura) i Kiel, 1845 (19. maj) immatr. (jura) i Heidelberg, 1848 (april-okt.) medstifter af og chef for Det frivillige jyske Skarpskyttekorps (Herregårdsskytterne), deltog m. dette bl.a. i fægtningen (8. aug.) ved Stepping, 1852-1872 administrator af Rathlousdal, boede sine sidste år i Kbh., tildelt R (13. sept. 1848) af Frederik VII ved kongerevuen på Lerbæk Mark, E.M.l, (1876-1877).

Død 8. dec. 1884 i Kbh., bisat i den 1857 af ham indrettede familiebegravelse i parken på Rathlousdal, 1898 (8. okt.) rejstes ved Rathlousdal et mindesmærke i granit m. bronzerelief over ham af egnens beboere. 
Von Holstein-Rathlou, Vigge (I19415)
 
1561 til Høgholm (Sønder H. Dyrs) købt 1822, solgt 1835, - 1789 Fænrik á la suite ved aalborgske Inf.-Reg. (fra 1790 kaldet 3. jydske Inf.-Reg.), 1796 Sekondløjtnant, 1802 dekor. med Guldmedaljen for Tapperhed 2 April 1801, s. A. Kammerjunker, 1803 Premierløjtnant, 1805 sat á la suite, 1807 Stabskaptajn, s. A. atter á la suite og Overtelegrafinspektør, 1812 afsk. fra denne Stilling og karakt. Major, 1816 afsk., 1817 karakt. Oberstløjtnant.
Blev ophøjet i friherrelig Stand 1. Nov. 1826 som Baron af Adeler. 
Adeler, Baron Johannes Emil (I22685)
 
1562 til Kjærgaard, Sneumgaard, som han købte 1626 og 1646 solgte til Wenzel Rothkirck, Brejning, som han samme år købte af sin Broder, og Valsø, som han 1626 købte af Henrik Rantzau, der havde fået udlæg i den hos Frederik Munk. studerede 1603 i Wittenberg, blev samme år immatrikuleret ved universitetet i Rostock, 1608 i Orleans, deltog 1611 i Kalmarkrigen, 1624 fænrik ved 1. riberfane af rostjenesten, 1627 løjtnant, takseredes 1625 til 616, men 1638 til 602 td. hk., 1646 landkommissær, 1649 landsdommer i Nørrejylland og lensmand på Asmild Kloster, samt forlenet med et prælatur i Ribe, 1658 evakueringskommissær i Ribe stift, 1661 den første af den menige adel, som underskrev suverænitetsakten.
Peder L., blev 1608 immatrikuleret ved universitetet i Giessen (Medd. af Kredslæge Carøe). 
Lange, Peder Hansen (I34125)
 
1563 til Kjølbygaard, blev 1643 page og siden kammerherre hos greve Anton Günther af Oldenburg, hos hvem han var i 27 år, fik 1673 "par compassion" udlagt gods i Mors og Thy for sin broder Kjelds tilgodehavende, ansøgte 1681 med flere andre jyske adelsmænd om eftergivelse af skatterestancer på grund af fattigdom og en deres ejendomme overgået stormvind, fik 1684 eftergivet restancer af Hannæs bispegård, som hans hustrus slægt havde givet hans umyndige børn, da hans eget gods var ham frataget af hans forældres kreditorer. Lange, Niels Gundersen (I34332)
 
1564 til Krogsgaard og Sneumgaard (Skads H.), kom 1609 til sin Broder i Danmark og fik Tjeneste hos Hofmarskal Ditlev Rantzau, uddannedes dels i Danmark, dels i England, Frankrig og Italien, særlig i Ridekunst, 1619 kgl. Berider og Lærer hos den udvalgte Prins, 1621?31 Hofjunker og Stald-mester, ledsagede under Felttoget i Tyskland Kong Christian IV. og reddede dennes Liv i Slaget ved Lutter am Barenberg, idet han overlod Kongen sin Hest, da dennes var skudt, 1627 Ritmester ved Hoffanen, 1628 Hofmarskal, 1631 Lensmand paa Korsør og Antvorskov samt Sæbygaard, som han dog atter mistede 1646, var 1634 Generalmarskal ved Tronfølgerens Bryllup, 1645 Landkommissær i Sjælland, 1648 Ridder, kaldes 1653 forhenværende Overskænk. Rothkirck, Wentzel Krogsgård (I84630)
 
1565 til Nakkebølle (Salling H.), kom 1692 paa Ridderakademiet, 1695 Fænrik ved Kronprinsens Reg., 1696 Sekondløjtnant, 1699 sat paa Ventepenge med Kaptajns Karakter for at rejse udenlands, stod 1700 á la suite, 1706 Justitsraad, Skoleherre paa Herlufsholm, men fradømtes denne Stilling 1727, da han ej ville aflægge Regnskab, 1722 Etatsraad, landflygtig, fik Pardon og Slægten sendte ham gentagende Penge til Hjemrejsen, men han kom ikke, hvorimod han sluttelig skal være gaaet over til Katolicismen.
Børge T. til Nakkebølle (S. 423) ejede ogsaa Lykkesholm (Vinding H.), Rødkilde (Salling H.) og Lyngholm (Hassing H.). 
Trolle, Børge (I33437)
 
1566 til Nebel Hillerslev H. (-1542- -1546) (Vester Vandet S., Hillerslev H.) og Kølbygård (Hunstrup S., Hillerslev H.) - død 5. maj 1550, begr. i Vester Vandet K. (ligsten). - Nævnes 1523 (3. jan.) som ejer af en gård i Vesløs hvoraf pantet var overdraget til Predbjørn Podebusk, repræsenterede 1532 (og atter 1542) sig selv og sine søskende i striden om anparter i Sostrup mod fru Kirstine i Tandrup og Jens Hvas, hvor sidstnævnte tillige havde borttaget breve tilhørende Anders Munks arvinger fra gråbrødreklosteret i Randers, beseglede 1536 rigsdagsrecessen, nævnes 1539 s.m. andre i en sag mellem sin svigerfar og Gabriel Gyldenstierne vedr. Volstrups jord (Hornum H), 1546 sagsøgt af fru Anne Tygesdatter Seefeld for Klitmøller (Vester Vandet S.), sandsynligvis ham (»Kieldt Krasse«) der 1549 (11. juni) vidnede på Års herredsting. Krabbe, Kield Mikkelsen (I33190)
 
1567 til Nørager (1858), Conradineslyst (1876), Ågård (1858-1865), Helsingegård (1858-), Søgård (1858-) og Smidstrupgård (-1856-1858-) (Hørsholm S., Lynge-Kronborg H.) -, 1848 (3. jan.-16. juli) attaché i Stockholm, 1848 (17. juli)-1850 (3.febr.) attaché i Paris, 1850 (4. juni, fra l.maj s.å.)-1856 (4. jan., fra 31. dec. 1855) legationssekr. i Skt. Petersborg, 1856 (1. jan.) kammerherre, oprettede 1874 (8. maj) Besidderen af Nørager Ernst Greve af Moltke og Hustrus Pengefideikommis, indrettede 1866 et gravsted m. åbent kapel for slægten på Reerslev Kgd., var o. 1885 form. for bestyr, for Den danske Diakonissestiftelse, R.St.A.2. (1852), R (6. okt. 1853), D.M. (8. april 1882), K2 (8. april 1888), K1 (27. april 1893). Moltke, Greve Adam Georg Ernst Heinrich (I38315)
 
1568 til Nørager (1908) og Conradineslyst (1908) samt besidder af det Moltke-Nøragerske Pengefideikommis (1896) -, 1877 student fra Roskilde Latinskole, 1877-1878 landvæsenselev på Hofmansgave og 1878-1879 på Gjeddesdal, 1879-1880 læst på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kbh., 1881 (maj) menig ved Den kgl. Livgarde, 1883 sekondløjtn., s.å.-1908 forpagter af Conradineslyst og 1890-1908 af Nørager, 1892-1901 medl. af Sæby-Hallensten sogneråd, form. for Den conservative Klub for Holbæks 3. Kreds, stillede 1894 op til Folketinget, men blev ikke valgt, i 1890'erne form. for Den samvirkende Kvægavlsforening i Holbæk Amt, form. for Holbæk Amts Økonomiske Selskabs Dyrskueudvalg, 1897-1927- landvæsenskommissær, 1899 hofjægermester, R* (29.sept. 1927).

Begravelsen blev forrettet af forhenværende slotspræst Viggo Moltke, Fredensborg. 
Moltke, Greve Otto Joachim Adam (I38334)
 
1569 til Nøragergaard (Gislum H.) (1612-40) og Faarevejle (Langelands Nr. H.) (-1648-) -, f. 1609 paa Arensborg, død pludselig 13 Sept. 1666 i Passy ved Paris. - 1620-26 i Huset hos Magister Christen Jensen (Vejle) først i Odense, senere i Vejle, 1626-29 paa Sorø Akademi, berejste England (1629, 4 Sept. immatr. i Oxford), Holland, Frankrig og Tyskland, 1632 Hofjunker, s. A. atter udenlands til Italien og Spanien, 1635 tilbage til Danmark, 1636 Gesandt til Wismar, s. A. (20 Okt.) Hofmester hos Grev Valdemar Christian, hvem han 1637-39 ledsagede til Holland, Frankrig, Italien og England, 1639 (20 Dec.) forlenet med Tranekær, 1640 (18 Maj) med Bahus, s. A. (Maj) DRR, 1640 (3 Juli)-41 Gesandt til Spanien, 1642 Statholder i Norge og (6 Febr.) Lensmand paa Akershus, fik under Krigen med Sverige 1644 Generaldirektionen over den norske Milits og virkede især for større norsk Uafhængighed, fik 1647 Akershus kvit og frit og erhvervede store norske Godsbesiddelser, 1648 Ridder, 1651 afskediget fra sine norske Stillinger og fra Rigsraadet, anklaget for Underslæb; opholdt sig i de følgende Aar i Tyskland i trange Kaar paa Grund af sin store Gæld, 1654-55 i England, fik 1655 Titel af spansk General af Artilleriet, kom 1657 og 1658 tilbage til Danmark, faldt i svensk Fangenskab og søgte forgæves at mægle mellem Danmark og Sverige, hvorved han kom i Unaade begge Steder; deltog 1660 i Fredsforhandlingerne først fra svensk og senere fra dansk Side og havde en væsentlig Andel i Fredsslutningen, s. A. (2 Juni) sendt til Stockholm for at forhandle om Bornholms Tilbagegiveise; medvirkende ved Suverænitetens Indførelse, 1660 (26 Okt.) Rigens Skatmester og Præses i Skatkammerkollegiet, Rigsraad og Medlem af Statskollegiet og Højesteret, 1662 (Maj) Patent paa et forbedret Vaaben, s. A. Gesandt til England, Frankrig og Holland, 1663 (April) fransk Greve, 1664 tilbage til Danmark, 1665 paany i Sendelse til Holland, England og Frankrig. Sehested, Hannibal (I32394)
 
1570 til Raunstrup, hvis nuværende hovedbygning han opførte, Holmegaard og Fravdegaard, som han ligeledes forsynede med hovedbygninger; 1574 hofjunker, havde Paddeborg som pantelen efter faderen. Daa, Oluf Clausen (I41109)
 
1571 til Ravnstrup, Holmegaard, Borreby, Fravdegaard og Højsgaard (Baag herred), - kom 1587 i Sorø Skole, 1591 udenlands, 1593 immatrikuleret i Herborn, var senere i Genua, hjem til kroningen i 1596, opholdt sig derefter indtil 1599 i Burgund og Schweitz, 1600-03 hofjunker, fik Paddeborg len efter faderen, 1606-13 lensmand på Skivehus, 1609 løjtnant ved den røde fane af jyske rostjeneste, med hvilken han deltog i Kalmarkrigen, 1613-20 lensmand i Trondhjem med Jæmteland, Herjedalen og Romsdalen, 1614-21 tillige på Reins kloster, 1620-24 på Vestervig kloster, 1624-41 på Dragsholm, 1625 medlem af rigsrådet, samme år krigskommissær i Tyskland og sendebud ved fredsmødet i Braunschweig, samme år takseret til 2722 tdr. htk., 1630 rigsadmiral og førte under kongens overbefaling den flåde, der angreb Hamborg, samme år sendebud i Haag, 1632 i Rendsborg, 1633 ridder, 1633-40 admiral for flåden, 1638 takseret til ca. 3600 tdr. htk. Daa, Claus Olufsen (I41116)
 
1572 til Ringstedkloster -, er vel den Page Gabel, som 9 April 1741 blev konfirm. i Slotskirken, 1748 Hofjunker, 1750 Kammerjunker, 1760 Kammerherre, 1761 Hofmester hos Prinsessen af Østfrisland, 1764 hos Prinsesse Louise, 1766 hvid Bidder, 1768\emdash 70 Deputeret i Sø-Etatens Generalkommissariat, 1769 Geheimeraad, 1770 succederende Stiftamtmand i Aalborg, fik Løfte på Stillingen som Direktør ved Øresunds Toldkammer, 1773 Amtmand i Skive, afsk. 1789.

Død 7 Nov. 1800 i Aalborg som Slægtens sidste Mand. 
Gabel, Christian Carl (I10259)
 
1573 til Rosenholm og Øster Vallø, - 1586-1590 elev i Århus latinskole, 1590-1592 studerede ved universitetet i Rostock, 1590 (juli) mødte her sin præceptor Daniel Cramer fra Reetz i Neumarkt og historikeren David Cnytræus, 1592-1595 ved universitetet i Wittenberg, arvede 1596 Rosenholm efter faderen, moderen bosatte sig på Skaføgård, som han arvede 1613, takseret jf. oversigt II, 1597 (7. jan.)-1598 (18. jan.) sekr. i kancelliet, 1602 i Rostock, under Kalmarkrigen hvervede han tropper i Nederlandene.
1614 kannik ved Århus Domk., på en ny rejse til Tyskland diskuterede han sine religiøse synspunkter m. lærde som Lubin, Mentzer og Rathe, 1615 i Greifswald, 1616 rigsråd, 1617 (febr.) aflagde han rådseden efter hjemkomsten fra Tyskland, 1616 solgte han Øster Vallø og Egøjegård (Bjæverskov h.) til Ellen Marsvin 1617-1620 forlenet m. Dalum, 1618-1620 m. Skinnerup, 1618-1628 m. Skt. Hans kloster i Odense, blev benyttet til flere diplomatiske sendelser, 1619 deltog han således i grænsemødet i Ulvsbäck, 1620 til den svenske konges bryllup, 1621 m. Jacob Ulfeldt til Nederlandene for at afslutte en traktat m. disse, og som fjernede dem fra Sverige, s.å. medl. af kommissionen, der skulle udforme nye statutter for Kbh.s universitet, blev Odense gymnasiums »director«
Medvirkede ved oprettelsen af Sorø akademi og fra 1622 øverste tilsynsmand ved samme, 1623 medvirkede ved afslutningen af den udvidede union mellem Danmark og Hertugdømmerne, fra 1624 søgte han at blive fri for rådshvervet, 1627 (okt.) forlod han hemmeligt rådsmødet i Odense, 1628 tog afsked fra alle sine embeder og drog til Skåne, kom dog efter krigen (1625-1629) tilbage til sine godser, økonomisk trængt solgte han i 1630 Ravnholt til oberst Henrik Holck, deltog i prins Christians bryllup 1634 og i Leonora Christinas i 1636, berømt lærd og teolog, var til sidst i kongens unåde. 
Rosenkrantz, Holger Jørgensen Af Rosenholm “Den Lærde” (I26734)
 
1574 til Rugaard, Skovby H. (- 1718) Banner, Anna Catharine (I32851)
 
1575 til Rygaard og Engestofte (Musse H.), som han 1529 købte af sin Moders Søsterdatter Fru Elsebe Albrechtsdatter (Grubendal), nævnes 1503 i sin Broders Mester Hans Urnes Testamente, tilskødede 1505 sin Søster Margrethe sin Arvepart i Brolykke efter sine afg. Søskende, Inger, Johanne, Jep og Niels Urne, var 1516 Ridder, 1523 Rigsraad, tilsvor s. A. paany Kong Christiern II. Troskab, men sluttede sig snart efter til Kong Frederik I.
1523-25 Lensmand paa Kalundborg, 1524-37 forlenet med Skælskør By, beseglede 1524 Forbundet mod den lutherske Lære, 1525 Høvedsmand paa Københavns Slot, fik 1528 Ventebrev paa St. Jørgens Hospital udenfor Stege, fik 1533 af sin Svoger, Bisp Joachim Rønnow Stadfæstelse paa den af Bisp Lage Urne ham givne Forlening Borreby, som han alt havde haft i 1528 og beholdt til kort før sin Død, maatte 1534, da Besætningen svigtede ham, overgive Københavns Slot til Grev Christoffer, havde 1534-35 Rugaard i Pant, blev 1535 med flere andre fremragende Adelsmænd fængslet i København af Greven og siden ført til Meklenborg, kom først løs 1536 og mistede da sin Plads i Rigsraadet. 
Urne, Johan Jorgenson Av Klingstrup (I29625)
 
1576 til Rygaard, var 1546 Hofsinde, fik 1548 paaført Feide af Jørgen Urne fra Hindema, dømtes 1549 af Rigsraadet til at være en Løgner og usanddru Mand for Ord, han i Øllag paa Gudme Herredsthing havde paasagt Kansler Johan Friis, af Aarsag, han ikke fik egen Sognepræst til Langaa. Udtalelsen drejede sig om hans Morbroder Bisp Joachim Rønnows Fængsling, og Claus Urne blev ført fængslet til Gulland, hvorfra han 1559 førtes til Kalundborg, løslodes 1562 paa sin Moders og Hustrus Forbøn og mod at stille Forlovere, der borgede for, at han vilde være en hørsom Undersaat, overfaldt desuagtet Axel Juul paa Fynbo Landsting med unyttige Ord og Udfordring, hvorfor Forloverne maatte bøde 10000 Joachims-dalere, fangen 20 Okt. 1565 under Mourids Podebusks Fane i Slaget ved Svarteraa og gik med i det forsmædelige Optog i Stockholm 29 Jan. 1566, død i Fangenskabet. Urne, Christoffer Johansen (I80972)
 
1577 til Stamhuset Egeskov, som han kom i besiddelse af ved faderens død -, 1842 dimit. fra Roskilde skole, påbegyndte det juridiske studium, rejste udenlands, 1847 (31. marts) attaché i Paris, 1848 (17. juli) legationssekr. i Stockholm, 1851-1852 chargé d'affaires, 1850 (4. aug.) tilladelse til at ægte frk. Camilla af Harmens, s.å. (24. aug.) chargé d'affaires, 1850 (31. okt.) hofjægermester, 1852 (1. april) legationssekr. i Berlin, 1853 (21. maj) chargé cPaffaires i 3 mdr., 1855 (3. april) -1856 udn. til ad interim chargé craffaires i Haag og Brussel (fra 1. maj) og 1856 (16. juli) fg. chargé d'affaires i Berlin, 1857 (19. sept.) 6 mdr.s orlov p.g.a. øjensvaghed, forlænget 1858 (27. marts) og atter 1858 (24. okt.) m. 6 mdr..

1860 (1. nov.) ministerresident og 1865 (16. aug.) -1867 overordentl. gesandt og befuldm. minister i Haag og Brussel, 1862 (6. okt.) kammerherre, 1867 (5. aug.) gesandtskaberne i Haag og Brussel nedlægges, 1867 (19. sept.) - 1872 gesandt ved det italienske hof i Firenze, 1872 flyttes residensen til Rom, s.å. (14. maj) bevilget afsked, 1852 (R.), 1867 (D.M.), 1872 (K2), 1876 (K1) (Gr.Fr.l.) (L.E.Kr.l.) (B.L.l.) (I.Kr.n (S.N.3.) (Pr.R.0.3.). 
Bille-Brahe, Baron Frantz Preben Til Stamhuset Egeskov (I32608)
 
1578 til stamhuset Egeskov. - 1815 (7. okt.)-1817 (20. jan.) sekondløjtn. á la suite i fynske reg. lette dragoner, s.å. (5. nov.) forsat til Hestgarden, 1818 (26. sept.) kammerjunker, 1827 (24. okt.) virkl. sekondløjtn. i Hestgarden, 1828 (10. aug.) karakt, premier-løjtn., 1838 (23. okt.) reserveret ritmesters anciennitet, 1840 (6. april) karakt, ritmester, 1841 (10. juni) kammerherre, 1842 (2. maj) afsk. fra 1. juli s.å., 1869 gehejmekonferensråd, 1836(R*) (Pr.J.) (S.Sv.3.). Bille-Brahe, Baron Frederik Siegfred Til Stamhuset Egeskov (I32570)
 
1579 til Stamhuset Rathlousdal og det Brunswardenske Fideikommis. Frikorkoral i Kongens reg., 1804 (6. juli) sekondløjtnant ved Sdr. sjællandske Landeværnsreg., 1808 (10. jan.) premierløjtnant, s.å. (28. febr.) ved Holstenske Inf.reg. (15. Bat.) i sekondløjtnants nr., beholdt dog titel af premierløjtnant uden anciennitet i reg. eller armeen, 1811 (21. maj) ved 3. jyske Inf.reg.s annekterede bataljoner som áq la suite m. kaptajns karakter, men m. bibeholdelse af sin anciennitet i Holstenske Reg., 1812 (9. marts) ved 2. jyske Inf.reg.s 3. annekterede Bat., sat á la suite i bataljonen, var bestemt til at gå af, men blev 1816 (29. jan.) sat á la suite i armeen, 1820 (2. juli) afsk. m. majors karakter, fik 1828 (28. maj) patent på at føre navnet von Holstein-Rathlou, 1841 kammerherre, stiftede 1846 (7. maj) Kammerherre N.R. Holstein-Rathlous Legat. Von Holstein-Rathlou, Niels Rosenkrantz (I38194)
 
1580 til Stamhuset Rathlousdal, Lystrup og Jomfruens Egede samt det Brunswarenske Fideikommis.
Kammerherre, Hofjægermester, Tiendekommissær i Tryggevælde Distrikt, 1817 Geheimekonferensraad. 
Von Holstein, Christian Friedrich (I33399)
 
1581 til Svenstorp (1616) og Skedal i Halland (1641), - kom 1620 i Sorø Skole, 1626 immatr. ved universitetet i Siena, 1628 i Orléans, 1630 hofjunker, 1635-38 overskænk, 1639 løjtnant ved det skånske kompagni, samme år krigskommissær ved de i hertugdømmerne garnisonerede tropper, endnu 1641 ved Altona, blev 1640 lensmand på Tønsberg med Semgaard og St. Olafs Kloster, hvervede 1645 ved krigens udbrud et kompagni, som han med kongens tilladelse overlod til Hannibal Sehested, 1646 lensmand på Landskrona, jan. 1647 ny bestalling som generalkrigskommissær, afsked samme år i december, da stillingen ophævedes, 1648 ridder ved kroningen, fik 1657 ved krigens udbrud overbefalingen over den skånske milits og skulle foretage en diversion ind i Gøinge Herred, men faldt 28 september 1657 i træfningen ved Sibbarp; fortjent som bogsamler. Ulfeldt, Knud (I33939)
 
1582 til Søgård, nævnes tidligst 1381, atter 1389 (se ovfr.) og oftere med faderen , var 1394 væbner, men 1395 ridder, 1397 ved de holstenske grevers landsdeling, fik 1398 af hertug Gerhard pantebrev på Lundtofte (Kliplev herred), hvorpå han havde arvekrav fra den tidligerent herre hr. Johan Limbek, hvis datterdatter var hans hustru; falden 4 aug. 1404 ved Süderhamme i kampen mod ditmarskerne, hvor han førte den forreste fane.
 
Von Ahlefeldt, Claus (I33262)
 
1583 til Torstedlund (-1599-), Vesløsgaard (-1575-), Nebel (-1579-), Brusgård (-1600- -1614-), Albæk (1600-) (Suldrup S., Hornum H.) og Rebstrup (Sønderup S., Hornum H.), - Blev 1572 tilsagt til de af kongen afholdte bryllupper på Kbh. Slot, mønstredes 1574 til rostjenesten med to heste, 1576 tilsagt til at følge kongen udenlands, 1579 ved lenshyldningen i Odense.
Blev 1581-97 forlenet med Øland og Vig, 1584 tilsagt til hyldningen i Viborg, skænkede 1597 et dåbsfad til Borbjerg K. med sit og hustruens våben, trættede 1599 m. Jakob Seefeld og Eske Brok vedrørende ejendomsskel i Galten H., blev 1602 tiltalt for et urigtigt skøde på Mollerup (Feldballe S., Djurs Sønder H.). 
Krabbe, Niels Kjeldsen (I33863)
 
1584 til Tvilumgaard, Gern H. (1661), Parthaver i Oxholm (1667-70) -; 1638 Raadmand i Randers, 1655 Borgmester, underskrev som saadan 1661 Suverænitetsakten, sad endnu 1677 i Embedet, vist død 1678.
 
Poulsen, Mads (I31439)
 
1585 til Ullerup paa Mors, Sohngaardsholm (Fleskum H.) og Gromelle i Provence, 1764 Sekondløjtnant i Søetaten, 1772 Premierløjtnant, 1774 afsk. med Kaptajns Karakter, s. A. Kammerherre, fik 1789 den store Guldmedalje for sine Fortjenester som Godsejer, flyttede 1801 til Frankrig for sit Helbreds Skyld.
 
Adeler, Theodor (I40686)
 
1586 til Vaar i Slet H., Farstrup S. (1668), Højris, Mors, Ljørslev S. (1664), og Bjørnkær i Kær H., Birsted S. (1666) -, 1629 Stud., imm. Jan. 1633 i Basel, s. A. i Padua, 1633—34 Consiliarius og 1637 Syndikus og Prorektor for Universitetet, 1637 DrDr. med. i Basel og Medlem af dets medicinske Fakultet, 1638, Marts, af Dogen i Venedig Francesco Erizzo slaaet til Ridder af St. Markus Ordenen som Anerkendelse af sine Fortjenester ved at have som Proreditore varetaget Universitetets Interesser overfor Borgerskabet.
Benaadet med Ret og Myndighed til altid at bruge Gyldenstykke, Kaarde, Bælte og Sporer, 1639 prakt. Læge i Aalborg, 1658 Medlem af det medicinske Fakultet ved Kbhvns. Universitet, berømmet af Th. Bartholin for sin videnskabelige Indsigt og store Erfaring. 
Benson, Dr. Medical. Niels Til Vaar (I33118)
 
1587 til Vaar i Slet H., Farstrup S. (1674), Havnø (1675), Mørkegaard (Toftholm) i Tuse H., Mørkøv S. (1681), Bjørnkær i Kær H., Birsted S. (1687), Agersvold i Tuse H., Hjembæk S., Aastrup i Volborg H., Kirke-Saaby S. og Gjeddesdal i Tuse H., Greve S. (1706) -, kom 1656 i Aalborg Skole, 1658\emdash 60 paa Herlufsholm, dim. herfra, kom i Thomas Bartholins Hus, 1664 cand. theol.
1665\emdash 68 udenlands, 1668 i Leyden, 1669 Dr. jur., s. A. fra Wien til Danmark, 1672 overtaget Styrelsen af Vaargaard, 1675 Ass. i Skatkammerkollegiet og Vicegeneralprokurør, 1675 Ass. i Kammerkoll., 1679\emdash 85 Kammerarkivar, <strong>nobiliteret 1679</strong>, 1682 Admiralitetsraad, 1684 Kancelli-og Kammerraad, 1685 Justitsraad og 1686 Generalprokurør, 1688 Etatsraad, 1693 Direktør for Søkvæsthuset, 1704 Vicepræs. i Kammerkoll., s. A. Geheimeraad, 1705 (11 Okt.) hvid Ridder.
Den første adelige Linje af 1679 til Vaar 
Benzon, Niels (I11081)
 
1588 til Vellingshøj (Vennebjerg H.), Holmgaard (Skodborg H.) (1517), Højris (Mors Sdr. H.) (1535) og Surkær (Skodborg H.) (-1545-), død 15 Nov. 1555 paa Holmgaard, begr. Møborg K. (Ligsten). - Tjente 1504 som Dreng hos Morbroderen Mads Jonsen Viffert, var 1512 Køgemester hos Biskop Erik Kaas af Viborg og beseglede da til Vitterlighed med sin Fætter Palne Madsen Viffert, mageskiftede 1514 med Mads Jonsen Vifferts Enke, sluttede sig 1523 til Oprøret mod Christian II, fik 1532 (1 Juni) 2 Bol i Vennebjerg H. i Pant for 65½ Lod Sølv, 97½ Mark af Biskop Stygge Krumpen, hvilket Pant senere overgik til Christen Nielsen i Vost, deltog 1532 som Ridemand i forskellige Markeskelsforretninger, angives urigtigt at være faldet 1534 for Aalborg, s. A. Meddommer paa Viborg Landsting, deltog 1536 i Herredagen i København, 1537-50 Landsdommer i Nørrejylland og forlenet 1537 (9 April) med Gudum Kloster, som han senere fik i Pant, 1544 (27 Juni) Pantebrev paa 600 Dl. for Gudum Kloster, 1546 (20 Juni) forhøjet med 400 Dl., oplod 1550 Gaarden til Sønnen Malte Jensen: skulde 1539 selv sjette føre Regeringen i Jylland under Kongens Fraværelse, trættede 1551 med Mogens Munk til Volstrup om noget Gods, 1551 (8 Okt.) paany i Funktion som Landsdommer. - Havde tre Signeter 1. (1512) med Omskriften Iens Toms.; 2. (1531) s. iens tammissen; 3. (1536) I TO.
(Ligsten i Møborg Kirke). 
Sehested, Jens Thomesen (I29883)
 
1589 til Vesløsegaard (V. Han H.), var 1386 Medudsteder af et Vidne af Han Herredsting ved Haverslev Kirke, skrives 1393 in Westløs og beseglede da med Anders Glob af Søblade-Vaabnet, fører da den Skaktavlede Skraabjelke, ligeledes 1401 da han beseglede til Vitterlighed med Svend Skobe, kaldes da i Brevet Jesse Glob af Wesløse, men i Sigilet Nicolaus Gloph og kaldes ogsaa i et andet Brev s. A. Nicholaus Gloob de Westhløss, men 1414 atter Jesse Glob, da han var nærværende paa Kongens Retterting i Hjørring, var vel forlængst død 1439, da det paa Hannes Ting blev vidnet, at gamle Nis Glob i Vesløsegaard med Urette trængte Jes Thorstensen fra den Gaard i Øsløs. Skobe-Glob, Niels Mogensen (I33447)
 
1590 Til Vidskøfle [ Vittskövle]
Enkemand i 1628 
Barnekow, Hans Christiansen (I61592)
 
1591 til Visborggaard, 1763 Sekondløjtnant i Søetaten, 1765 dimitteret som Premierløjtnant, 1769 karakt. Kaptajnløjtnant, 1778 Kammerherre.
 
Von Arenstorff, Frederik (I32656)
 
1592 Title: Surname was also given as Crubbuck
Surname was also given as Crubbuck

Title: ORIGIN Hingham, Norfolk MIGRATION: 1634
ORIGIN Hingham, Norfolk MIGRATION: 1634 FIRST RESIDENCE: Charlestown REMOVES: Hingham 1636 CHURCH MEMBERSHIP: "Alice Chubbuck" was admitted to Charlestown church 3 April 1635 [ChChR 8]. FREEMAN 30 July 1672 [SCC 1:146]. EDUCATION: He made his mark to his will, but his inventory included "books" valued at 10s. BIRTH. By about 1606 based on date of marriage. DEATH: Hingham 9 December 1676 (from inventory). MARRIAGE. Hardingham, Norfolk, 28 February 1631[/2?1 Alice Hubbart [TAG 13:1171. She was baptized at Hingham, Norfolk, 22 March 1606[/71, daughter of EDMUND HOBART {1633, Charlestown} [TAG 13:117 GMB 2:958-60]. She died at Hingham 20 February 1674/5 [NEI121:197]. COMMENTS: Daniel Cushing, in his account of families which migrated from Hingham, Norfolk, to Hingham, Massachusetts, included "1634. Thomas Chubbuck and his wife came and settled in this Hingham [NEHGR 15:25]. Thomas Chubbuck was admitted an inhabitant of Charlestown in 1634, and was in the the list of inhabitants of January 1634/5 [ChTR 11, 15]. Son Nathaniel was probably disabled in some manner, for he was dismissed from ordinary trainings at Hingham on 30 July 1672, when he would have been in his mid-30s [SCC 1:147]. 
Chubbuck, Thomas Jr. (I75213)
 
1593 Tobias came to America abt. 1639. He was a soldier of the King of England and at one time was one of the King's Life Guard. Saunders, Tobias (I31810)
 
1594 Todesdatum???????

Besegl til forældre: @I307@ 
Beyer, Maria Elisabeth (I5535)
 
1595 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johansen, Erik Nørhave (I25943)
 
1596 Torry, Clarence A. New England Marriages Prior to 1700.Baltimore, MD, USA: Genealogical Publishing Co., 2004. Kilde (S296)
 
1597 Town and City Clerks of Massachusetts. Massachusetts Vital and Town Records. Provo, UT: Holbrook Research Institute (Jay and Delene Holbrook). Kilde (S712)
 
1598 Twelve children
1647 apprenticed to Nicholas Elsy.
1649 married Rebecca Mallory.
Feb. 7 1657 took oath of fidelity at New Haven Colony, CT.
1668 residing in New Haven.
1670 admitted as freeman at New Haven.
1680 of town lands drew the 9th lot on the west side ("west side farms," now West Haven); received 25 1/2 acres from the town based on a family of 6 and an estate of 5 pounds.
1684 father-in-law Peter Mallory gave B. gift of 10 acres in the west side farms.
1685 listed as land proprietor in New Haven.
Jan. 12, 1690 baptized at First Congregational Church, New Haven.
Apr. 23, 1690 admitted to First Congregational Church, New Haven.
Mar. 12, 1691 wife Rebecca died.
1691 B. purchased 60 acres on the Sound between Malbone's Cove or Oyster River, bounded on the SW by lands belonging to B., from Thomas Trowbridge.
Sept. 8, 1696 inventory made of estate by Samuel Burwell. 65 acres land, house, barn, orchards, 278.8.10 pounds. Widow Elizabeth received all property she possessed from before her marriage and 10 pounds to support their daughter.
Sept. 19, 1700 widow Elizabeth married Edmund Dormand by John Ailing, justice at New Haven.
1715 Elizabeth Post Bunnell Dormand died, New Haven.
The engraving on the side of the Center Church of the Green, New Haven, CT reads as follows:
FROM THE SETTLEMENT OF NEW HAVEN 1638 TO 1796 THE ADJOINING GROUND WAS OCCUPIED AS A COMMON PLACE OF BURIAL. THEN A NEW BURIAL GROUND WAS OPENED AND DIVIDED INTO FAMILY LOTS AND CITY SQUARES. IN 1813 THIS CHURCH WAS PLACED OVER THE MONUMENTS OF SEVERAL, WHOSE NAMES ARE ENGRAVED ON TABLETS IN THE VESTIBULE. IN 1921 THE REMANING MONUMENTS WERE BY CONSENT OF SURVIVORS AND UNDER DIRECTION OF THE CITY, REMOVED TO NEW GROUND IN A MOMENT, IN THE TWINKLING OF AN EYE, AT THE LAST TRUMP, THE DEAD SHALL BE RAISED.

Reference: Master Profile on Geni.com
James Francis Conniff on July 27, 2007
Managed by: Kerry Parker Howell and 34 others
Curated by: Ben M. Angel 
Bunnell, Benjamin (I37878)
 
1599 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, Kaj Steenstrup (I29140)
 
1600 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kristensen, Svend Erik Smed (I26098)
 

      «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.

oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2019 Alle rettigheder forbeholdes. | EU-persondataforordningen.